ZARZĄDZENIE Nr 97 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2004 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia tworzenia w latach 2004–2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

2) sekretarz – przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

3) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

c) dwóch przedstawicieli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Przewodniczący zaprasza do uczestnictwa w pracach Zespołu, na prawach członka, przedstawiciela strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przez nią wskazanego.

3. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka:

1) przedstawiciela organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką bezdomności, wskazanego przez Radę Pomocy Społecznej działającą przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;

2) przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) przedstawicieli innych organów administracji publicznej oraz ekspertów.

§ 3. 1. Przewodniczący może powoływać spośród członków Zespołu zespoły robocze do określonych spraw.

2. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3. Organy administracji rządowej są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnienie mu niezbędnych informacji.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępujący przewodniczącego członek Zespołu.

3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego.

§ 5. Zespół powołuje się na okres niezbędny do dokonania oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia oraz rekomendacji wybranych przedsięwzięć do udzielenia finansowego wsparcia.

§ 6. Obsługę Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.