ZARZĄDZENIE Nr 95 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 177) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 23 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) Szefostwo Działań Specjalnych.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 16—24, tworzą Sztab Generalny Wojska Polskiego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036.