ZARZĄDZENIE Nr 92 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z natężeniem ruchu osobowego i pojazdów podczas okresu przypadającego na koniec wakacji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji w okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 16 września 2007 r., w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.