ZARZĄDZENIE Nr 90 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Regulacji Energetyki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 2), które utraciło moc z dniem 11 września 2013 r. na podstawie art. 1 pkt 25 lit. h ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).