ZARZĄDZENIE Nr 9 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (M. P. Nr 14, poz. 223) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewodniczący – przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.