ZARZĄDZENIE Nr 89 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów (M. P. Nr 14, poz. 223 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 97) w § 3:

1) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stanowiska na posiedzenia i sprawozdania z posiedzeń Rady Unii Europejskiej oraz Komitetu Stałych Przedstawicieli — z wyjątkiem posiedzeń Rady Europejskiej (formalnych i nieformalnych), Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w części „stosunki zewnętrzne” oraz nieformalnych posiedzeń Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych „Gymnich”;”;

2) dodaje się ust. 2a—2e w brzmieniu:

„2a. Narodowego Koordynatora Pomocy dla programów Phare oraz Środki Przejściowe i jego Zastępcę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

2b. Osobę reprezentującą Rzeczpospolitą Polską w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Pierwszej Instancji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego.

2c. Prezes Rady Ministrów może zasięgać opinii Komitetu Europejskiego dotyczących stanowiska na posiedzenie Rady Europejskiej (formalne i nieformalne).

2d. Minister Spraw Zagranicznych może zasięgać opinii Komitetu Europejskiego dotyczących: instrukcji na posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w części „stosunki zewnętrzne” oraz stanowiska na nieformalne posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych „Gymnich”.

2e. Informacje z posiedzeń wymienionych w ust. 2c i 2d są przesyłane Komitetowi Europejskiemu do wiadomości.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.