ZARZĄDZENIE Nr 88 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754 oraz z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego Urzędu i osób kierujących komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 4 ust. 1.

2. Podział zadań między Prezesa, wiceprezesów i dyrektora generalnego Urzędu ustala Prezes.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Departament Operacyjno-Lotniczy;

3) Departament Techniki Lotniczej;

4) Departament Lotnisk;

5) Departament Prawno-Legislacyjny;

6) Departament Rynku Transportu Lotniczego;

7) Departament Żeglugi Powietrznej;

8) Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

9) Komisja Ochrony Praw Pasażerów;

10) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

11) Biuro Kadr i Szkolenia;

12) Biuro Spraw Obronnych.

2. W skład Departamentu Techniki Lotniczej wchodzą w szczególności następujące delegatury jako wewnętrzne komórki organizacyjne tego departamentu:

1) Centralna z siedzibą w Warszawie, z jednostką terenową w Łodzi — dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego;

2) Północna z siedzibą w Gdańsku, z jednostką terenową w Olsztynie — dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

3) Południowa z siedzibą w Krakowie, z jednostką terenową w Bielsku-Białej — dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego;

4) Zachodnia z siedzibą w Poznaniu z jednostką terenową w Szczecinie-Goleniowie — dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

5) Południowo-Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu — dla województwa dolnośląskiego i opolskiego;

6) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie, z jednostkami terenowymi w Mielcu, Krośnie i Lublinie — dla województwa podkarpackiego i lubelskiego.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, oraz jednoosobowych stanowisk, o których mowa w § 4a, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. W Urzędzie tworzy się, do realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów, jednoosobowe stanowiska.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 3, do właściwości delegatur i jednostek terenowych, określonych w § 4 ust. 2, należy:

1) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych i decyzji w zakresie lotnictwa cywilnego;

2) kontrolowanie bieżącej działalności lotniczej prowadzonej przez podmioty wykonujące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;

3) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych, w szczególności w czasie pokazów i imprez lotniczych organizowanych na obszarze działania danej delegatury lub jednostki terenowej;

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością lotniskowych służb ruchu lotniczego;

5) wykonywanie bieżących czynności związanych z certyfikacją wyrobów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;

6) sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów przez bieżący nadzór nad projektowaniem, produkcją i naprawami sprzętu lotniczego;

7) sprawdzanie posiadanych uprawnień i kwalifikacji personelu lotniczego;

8) współpraca z organami, którym podlega lotnictwo państwowe, oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczania i obsługi tego ruchu;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego;

10) współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z jej zaleceniami zapobiegawczymi;

11) realizacja przedsięwzięć w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa;

12) realizacja innych zadań wskazanych przez kierującego Departamentem Techniki Lotniczej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.