ZARZĄDZENIE Nr 85 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)

1) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 555, z 1997 r. Nr 81, poz. 516 i Nr 130, poz. 861, z 1998 r. Nr 5, poz. 16 i Nr 66, poz. 434, z 1999 r. Nr 53, poz. 558, z 2000 r. Nr 61, poz. 712, z 2001 r. Nr 18, poz. 210, Nr 133, poz. 1498 i Nr 140, poz. 1578, z 2002 r. Nr 66, poz. 600, z 2004 r. Nr 243, poz. 2429 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1068), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.