ZARZĄDZENIE Nr 84 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 października 2012 r. w sprawie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 2 Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący — minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

2) Wiceprzewodniczący — minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu;

3) członkowie:

a) minister właściwy do spraw administracji publicznej lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

b) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

c) minister właściwy do spraw nauki lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

e) minister właściwy do spraw transportu lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

f) Minister Sprawiedliwości lub wyznaczony przez niego sekretarz stanu albo podsekretarz stanu,

g) Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania,

h) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

i) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

j) Komendant Główny Policji;

4) sekretarz Rady — osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników zatrudnionych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. W przypadku gdy co najmniej dwoma działami administracji rządowej wymienionymi w ust. 1 pkt 3 lit. a-e kieruje jeden minister, przysługuje mu jeden głos. W takim przypadku właściwy minister może wyznaczyć jednego sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. Do udziału w pracach Rady, na prawach członka, Przewodniczący zaprasza:

1) Prokuratora Generalnego;

2) prezesa polskiego związku sportowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm. 1) ), zwanej dalej „ustawą o sporcie”, właściwego w sprawach piłki nożnej;

3) prezesa polskiego związku sportowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie, właściwego w sprawach sportów motorowych;

4) prezesa zarządu podmiotu zarządzającego ligą zawodową piłki nożnej w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o sporcie;

5) prezesa zarządu podmiotu zarządzającego ligą zawodową w sporcie żużlowym w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o sporcie;

6) Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o sporcie.

4. Do udziału w pracach Rady, na prawach członka, Przewodniczący może zaprosić:

1) prezesów polskich związków sportowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie właściwych w sprawach sportów innych niż piłka nożna oraz sporty motorowe;

2) przedstawicieli instytucji, których przedmiot działalności pozostaje w związku z przedmiotem posiedzenia Rady.

5. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, członkowie Rady, a także osoby, o których mowa w ust. 3 i 4, mogą być zastępowani w pracach Rady przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 3. Do zadań Rady należy, w szczególności:

1) opracowywanie programów mających na celu poprawę bezpieczeństwa imprez sportowych oraz ocena ich realizacji;

2) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych;

3) analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby i instytucje w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez sportowych;

4) inicjowanie i zlecanie badań naukowych i prac analitycznych;

5) koordynowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie aktom przemocy w związku z imprezami sportowymi;

6) analiza naruszeń bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami sportowymi;

7) współpraca ze Stałym Komitetem, o którym mowa w art. 8 Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.;

8) inicjowanie, monitorowanie i opiniowanie przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zjawiskom dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji rasowej w związku z imprezami sportowymi.

§ 4. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący albo z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Rady wykonanie określonych zadań.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego.

5. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

§ 5. Stanowiska zajmowane przez Radę lub opinie Rady są podejmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów — decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie Rady.

§ 6. Przewodniczący składa Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności Rady za rok ubiegły.

§ 7. 1. Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Wiceprzewodniczącego lub członków Rady może zapraszać — z głosem doradczym, bez prawa głosu — do udziału w pracach Rady osoby inne niż określone w § 2 ust. 3 i 4, w szczególności osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

2. Przewodniczący spośród osób, o których mowa w ust. 1, wyznacza osoby, które tworzą Stałą Grupę Ekspercką.

3. Przewodniczący wyznacza kierownika Stałej Grupy Eksperckiej oraz określa tryb jej pracy.

§ 8. 1. W celu realizacji zadań Rady Przewodniczący może tworzyć spośród członków Rady grupy robocze.

2. Przewodniczący wyznacza kierownika grupy roboczej oraz określa jej skład i zadania.

§ 9. 1. Udział w pracach Rady oraz Stałej Grupy Eksperckiej jest nieodpłatny.

2. Osobom, o których mowa w § 7 ust. 1, które nie są pracownikami delegowanymi przez pracodawców będących państwowymi lub samorządowymi jednostkami sfery budżetowej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegów ze środków pozostających w dyspozycji ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Zwrot kosztów poniesionych przez osoby, o których mowa ust. 2, następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesione koszty związane z przejazdem lub noclegami oraz poświadczonego przez sekretarza Rady dokumentu stwierdzającego obecność na posiedzeniu Rady lub Stałej Grupy Eksperckiej.

4. Zwrot kosztów przejazdu poniesionych przez osoby, o których mowa w ust. 2, następuje do wysokości kosztu przejazdu środkami transportu publicznego drogowego lub kolejowego klasą drugą.

5. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 2, odbyły podróż z wykorzystaniem własnego środka transportu, zwrot kosztów przejazdu odbywa się według kosztu przejazdu środkami transportu publicznego drogowego lub kolejowego klasą drugą.

6. Koszty badań naukowych i prac analitycznych zlecanych przez Radę są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 10. Obsługę administracyjno-biurową i techniczną Rady oraz Stałej Grupy Eksperckiej zapewnia ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 11. Obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w § 6, za 2012 r. obejmuje także działalność Rady powołanej zarządzeniem, o którym mowa w § 12.

§ 12. Traci moc zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych, zmienione zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2010 r.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.