ZARZĄDZENIE Nr 82 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2005 r.

w sprawie utworzenia Międzyresortowego zespołu doradczego w sprawie zakupu leku antywirusowego na wypadek pandemii grypy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póżn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy zespół doradczy w sprawie zakupu leku antywirusowego na wypadek pandemii grypy, zwany dalej „Zespołem”, w celu utworzenia państwowej rezerwy gospodarczej gospodarowanej przez Agencję Rezerw Materiałowych.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) członkowie — przedstawiciele wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw nauki,

d) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

e) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

f) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

g) ministra właściwego do spraw zdrowia,

h) Ministra Obrony Narodowej,

i) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,

j) Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

k) Głównego Inspektora Sanitarnego,

l) Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych,

m) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie analizy spraw związanych z zakupem leku antywirusowego na wypadek pandemii grypy oraz jego przechowywaniem, gospodarowaniem i dysponowaniem;

2) przekazanie sprawozdania z prac Zespołu oraz rekomendacji Radzie Ministrów.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności — wskazany przez niego członek Zespołu.

2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo zastępujący przewodniczącego członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji jego zadań.

5. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 5. 1. Obsługę Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Wydatki związane z pracami Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 — Zdrowie.

§ 6. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 3, nie dłuższy niż do dnia 30 września 2005 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.