ZARZĄDZENIE Nr 82 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. Nr 20, poz. 362).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. (poz. 654)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA