ZARZĄDZENIE Nr 81 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 25, poz. 247) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Obsługę zadań ministra w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:

1) Departament Informatyzacji;

2) Departament Społeczeństwa Informacyjnego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.