ZARZĄDZENIE Nr 80 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przygotowaniami do policyjnego zabezpieczenia:

1)   19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC — COP19) oraz 9 sesji Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP9), które odbędą się w Warszawie w dniach 11-22 listopada 2013 r.,

2)   ogólnopolskich uroczystości państwowych i obywatelskich mających na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2013 r.

— żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od dnia 11 listopada 2013 r. do dnia 22 listopada 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.