ZARZĄDZENIE Nr 8 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)  wypracowanie celów promocji Rzeczypospolitej Polskiej w sferze kultury, nauki, turystyki, gospodarki i polityki w Republice Turcji w 2014 r.;

2)  wypracowanie wytycznych i zaleceń w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach obchodów w dziedzinie kultury, nauki, turystyki, gospodarki i polityki;

3)  monitorowanie procesu realizacji projektów obchodów w dziedzinie kultury, nauki, turystyki, gospodarki i polityki;

4)  zapewnienie bieżącej wymiany informacji na temat stanu prac nad uzgodnionymi i powierzonymi poszczególnym jednostkom konkretnymi projektami w dziedzinie kultury, nauki, turystyki, gospodarki i polityki w ramach obchodów;

5)  ustanowienie mechanizmu konsultacji, koordynacji i wypracowania wspólnych priorytetów ze stroną turecką;

6)  analiza wykonalności i możliwości techniczno-finansowych realizacji projektów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)  przewodniczący — sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2)  po jednym członku wyznaczonym przez:

a)   ministra właściwego do spraw gospodarki,

b)   ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,

c)   ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

d)   ministra właściwego do spraw nauki,

e)   Ministra Obrony Narodowej,

f)   ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

g)   ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

h) ministra właściwego do spraw turystyki,

i) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

j) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) sekretarz Zespołu — wyznaczony przez przewodniczącego pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. W przypadku gdy minister kieruje kilkoma działami administracji rządowej, do prac w Zespole wyznacza jednego członka.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1)  zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał;

2)  przewodniczy posiedzeniom;

3)  ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)  wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.

§ 5. 1. W pracach Zespołu bierze udział, z głosem doradczym, przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 6. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Przewodniczący może zlecić wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 8. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

2. Uzgodnione projekty mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 9. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 10. Organy administracji rządowej oraz podległe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 11. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

§ 12. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 13. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

2. Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów do akceptacji w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności:

1)  dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2)  określenie postępów w pracach Zespołu w odniesieniu do zadań nałożonych zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów (wraz z opisem sposobu realizacji zadań) i ustalonym przez Zespół harmonogramem realizacji zadań, o których mowa w § 2;

3)  wnioski płynące z prac Zespołu;

4)  plan działalności na kolejny okres;

5)  informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów przez Zespół;

6)  określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

7)  informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;

8)  wydatki poniesione w związku z pracami Zespołu;

9)  inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

4. Do sprawozdań o których mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.

§ 14. 1. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w § 2, nie dłużej niż do końca pierwszego kwartału 2015 r.

2. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 2.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.