ZARZĄDZENIE Nr 77 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. Nr 26, poz. 433 oraz z 2004 r. Nr 16, poz. 273) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców, dyrektora administracyjnego wywiadu oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko:

1) Gabinet Szefa;

2) Biuro Pełnomocnika Ochrony;

3) Biuro Kadr i Szkolenia;

4) Biuro Informacji i Analiz;

5) Biuro Finansów;

6) Biuro Studiów i Prognoz;

7) Biuro „A”;

8) Biuro „B”;

9) Biuro „C”;

10) Biuro „D”;

11) Biuro „E”;

12) Ośrodek Szkolenia;

13) Samodzielny Wydział Prawny;

14) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159 i Nr 171, poz. 1800.