ZARZĄDZENIE Nr 73 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 52, poz. 833) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433), do spraw:

1) rolnictwa;

2) rozwoju wsi;

3) rynków rolnych.”;

2) w § 2 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) Biuro Teleinformatyki;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.