ZARZĄDZENIE Nr 72 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Radę Społeczną jako pomocniczy organ opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie polityki społecznej.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

§ 2. 1. W skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele:

1) środowisk naukowych z zakresu polityki społecznej, prawa, ekonomii i socjologii;

2) organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3) organizacji reprezentujących grupy dyskryminowane z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej;

4) organizacji osób wykluczonych społecznie: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych;

5) środowisk narażonych w sposób szczególny na patologie społeczne.

2. Liczba członków Rady Społecznej wynosi do 25 osób.

3. Członków Rady Społecznej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej.

§ 3. 1. Organami Rady Społecznej są przewodniczący i Prezydium.

2. W skład Prezydium Rady Społecznej wchodzą przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarz.

3. Przewodniczącego i sekretarza Rady Społecznej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej.

4. Wiceprzewodniczących Rady Społecznej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej.

§ 4. 1. Prezes Rady Ministrów może odwołać przed upływem kadencji Rady Społecznej jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza lub członka z powodu:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Rady Społecznej.

2. Odwołanie z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej.

§ 5. 1. W razie odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza lub członka Rady Społecznej dokonuje się w to miejsce powołania uzupełniającego; przepisy § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 i 4 stosuje się.

2. W razie powołania uzupełniającego kadencja tak powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

§ 6. 1. Prezydium Rady Społecznej organizuje działalność Rady Społecznej, a w szczególności podejmuje uchwały w sprawach należących do zadań Rady.

2. Przewodniczący Rady Społecznej kieruje bieżącymi pracami Rady, a w szczególności:

1) planuje i organizuje prace Rady Społecznej;

2) nadzoruje prace sekretarza Rady Społecznej;

3) wyznacza terminy posiedzeń plenarnych Rady Społecznej i przewodniczy na jej posiedzeniach;

4) zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie Radzie Ministrów opinii lub wniosków w sprawach rozpatrywanych przez Radę Społeczną.

3. Przewodniczący Rady Społecznej może organizować konferencje naukowe i zebrania środowiskowe w celu poddania pod dyskusję zagadnień i problemów związanych ze sprawami rozpatrywanymi przez Radę Społeczną.

§ 7. Do zadań Rady Społecznej należy przygotowywanie propozycji i wyrażanie, na podstawie przedstawionych materiałów rządowych, opinii dotyczących:

1) polityki społecznej, w tym strategii rozwoju społecznego kraju oraz koordynacji działań środowisk społecznych, gospodarczych, pracowniczych i organizacji reprezentujących osoby wykluczone społecznie;

2) metod, analizowania i prowadzenia rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem celów polityki społecznej Rządu;

3) zagrożeń realizacji celów strategii społecznej Rządu;

4) współpracy i wymiany informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej;

5) zwalczania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej;

6) współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej w zakresie realizacji polityki społecznej kraju.

§ 8. 1. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów problemowych.

2. Posiedzenia plenarne Rady Społecznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Na posiedzenia Rady Społecznej mogą być zapraszani właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, Prezes Narodowego Banku Polskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz reprezentacji organizacji pozarządowych.

4. Z posiedzeń Rady Społecznej i zespołów problemowych sporządza się protokoły podpisywane przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza.

5. Obsługę organizacyjno-biurową Rady Społecznej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 9. 1. Zespoły problemowe powołuje przewodniczący Rady Społecznej.

2. Zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.

3. Przewodniczący Rady Społecznej ustala skład zespołu problemowego spośród członków Rady Społecznej oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.

§ 10. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Rady Społecznej, udzielają Radzie wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty.

§ 11. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady Społecznej określa regulamin pracy Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną na wniosek przewodniczącego.

§ 12. Członkowie Rady Społecznej oraz osoby biorące udział w posiedzeniach tej Rady, w przypadku gdy posiedzenia Rady Społecznej odbywają się poza miejscem ich zamieszkania lub świadczenia pracy, otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ).

§ 13. 1. Członkom Prezydium Rady Społecznej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach przyznawane na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z działalnością Rady Społecznej, w tym wynagrodzenia dla Prezydium Rady oraz innych osób biorących udział w jej pracach, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.