ZARZĄDZENIE Nr 71 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 18, poz. 216 i Nr 38, poz. 435) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) Departament Obywatelstwa i Repatriacji;”;

2) w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Departament Obywatelstwa i Repatriacji;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.