ZARZĄDZENIE Nr 70 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do Spraw Jakości Regulacji Prawnych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanych w instytucjach Unii Europejskiej w sprawach dotyczących reformy regulacji oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów wniosków i propozycji zgłaszanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podejmowanie działań zmierzających do adaptacji do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej najlepszych doświadczeń w zakresie reformy regulacji wypracowanych w instytucjach Unii Europejskiej bądź w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej;

3) podejmowanie działań związanych z upraszczaniem prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego pod względem eliminowania zbędnych barier i procedur administracyjnych dla podmiotów;

4) współpraca z OECD w zakresie reformy regulacji;

5) wykonywanie analiz obowiązujących i projektowanych aktów prawnych pod względem ich przejrzystości, stosowania i skuteczności, a także równego traktowania podmiotów;

6) opracowywanie propozycji działań organów administracji rządowej w zakresie ustaleń wynikających z analiz, o których mowa w pkt 5;

7) opracowywanie propozycji działań w celu wzmocnienia systemu oceny skutków regulacji (OSR);

8) udostępnianie informacji oraz rozpowszechnianie wiedzy, w tym przez internet, o metodach i sposobach dokonywania oceny skutków regulacji w oparciu o wzorce wypracowane w Unii Europejskiej oraz OECD;

9) rozpatrywanie innych spraw związanych z jakością regulacji prawnych zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Minister Gospodarki i Pracy;

2) wiceprzewodniczący — sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy;

3) członkowie, odpowiednio w randze: sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, prezesa lub wiceprezesa, wyznaczeni przez:

a) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

b) Ministra Infrastruktury,

c) Ministra Finansów,

d) Ministra Kultury,

e) Ministra Nauki i Informatyzacji,

f) Ministra Obrony Narodowej,

g) Ministra Polityki Społecznej,

h) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i) Ministra Skarbu Państwa,

j) Ministra Sprawiedliwości,

k) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

I) Ministra Spraw Zagranicznych,

m) Ministra Środowiska,

n) Ministra Zdrowia,

o) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

p) Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,

q) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

r) Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,

s) Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych,

t) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

u) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

4) sekretarz — Dyrektor Departamentu Konkurencyjności Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych instytucji.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu może, spośród członków Zespołu, utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu.

2. Przewodniczący może zlecać opracowanie tematów i wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

3.  Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.

§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek wiceprzewodniczącego lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzenia Zespołu zwołuje wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Regulamin pracy Zespołu, określający jego organizację wewnętrzną i tryb pracy oraz tryb pracy grup roboczych utworzonych zgodnie z § 4 ust. 1, określa Zespół w drodze uchwały.

§ 6. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie okresu sprawozdawczego.

§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

§ 8. Sprawy prowadzone przez Zespół do Spraw Jakości Regulacji Prawnych, utworzony na podstawie zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przejmuje Zespół, o którym mowa w § 1.

§ 9. Traci moc zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie Zespołu do Spraw Jakości Regulacji Prawnych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.