ZARZĄDZENIE Nr 69 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) zastępca przewodniczącego — sekretarz lub podsekretarz stanu albo dyrektor departamentu, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) członkowie:

a) sekretarz lub podsekretarz stanu, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw:

— administracji publicznej,

— transportu,

b) Komendant Główny Policji;

4) sekretarz — wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu, pracownik komórki organizacyjnej sprawującej nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka Zespołu, przewodniczący Zespołu zaprasza przedstawicieli:

1) Związku Miast Polskich;

2) Unii Metropolii Polskich;

3) Unii Miasteczek Polskich;

4) Związku Gmin Wiejskich;

5) Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;

6) Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

4. Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego Zespołu, zastępowani w pracach Zespołu przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli.

5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w tym przedstawiciele wojewodów, zainteresowanych organów państwowych i samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji, a także eksperci.

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie i rekomendowanie kierunków współpracy Policji, straży gminnych (miejskich) oraz samorządu terytorialnego w zakresie prewencji i ochrony porządku publicznego;

2) koordynowanie współdziałania centralnych i terenowych organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie gminy;

3) konsultacje w ramach prac nad projektami przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania straży gminnych (miejskich) oraz opiniowanie propozycji zmian w powyższym zakresie.

2. Organy administracji rządowej i samorządowej udzielają Zespołowi niezbędnej pomocy w wykonywaniu jego zadań, w zakresie swoich kompetencji.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu nie rzadziej niż dwa razy do roku i przewodniczy jego obradom;

2) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

3) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów wnioski będące efektem prac Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczyć do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 6. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu oraz pracownikom, o których mowa w § 5 ust. 2, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.

4. Korespondencja wymieniana w ramach Zespołu może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 8. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz merytoryczną działalności Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

4. Koszty delegacji osób uczestniczących w pracach Zespołu ponoszą właściwe jednostki delegujące.

§ 9. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do dnia 31 marca, sprawozdanie z prac Zespołu za poprzedni rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);

2) wnioski płynące z prac Zespołu;

3) plany działalności na kolejny okres;

4) informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów;

5) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał. § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.