ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 1) .

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 czerwca 2008 r.