ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (M. P. Nr 46, poz. 681, z 2010 r. Nr 16, poz. 167 oraz z 2011 r. Nr 35, poz. 417).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.