ZARZĄDZENIE Nr 66 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy opracowanie Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności, zwanego dalej „Programem”, który będzie zawierał w szczególności:

1)   propozycje nowych rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarze ratownictwa i ochrony ludności;

2)   jednolite stanowisko w zakresie rozwiązań problematycznych w obszarze ratownictwa i ochrony ludności;

3)   kalkulację kosztów związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem Programu, w tym kosztów związanych z wejściem w życie nowych rozwiązań o których mowa w pkt 1, oraz finansowaniem działań ratowniczych realizowanych przez państwowe i społeczne organizacje ratownicze;

4)   analizę działań i potrzeb w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)   przewodniczący Zespołu — Minister Spraw Wewnętrznych;

2)   zastępca przewodniczącego Zespołu — sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3)   członkowie:

a)   przedstawiciel Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b)   przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,

c)   przedstawiciel Ministra Zdrowia,

d)   przedstawiciel Komendanta Głównego Policji,

e)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

f)   zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

4)   sekretarz Zespołu — dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

2. Członkowie Zespołu mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Zespołu, zastępowani w pracach Zespołu przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:

1)   kieruje pracami Zespołu;

2)   zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

3)   przewodniczy posiedzeniom;

4)   ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

5)   zleca wykonanie opracowań, ekspertyz, raportów i analiz na potrzeby działania Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego Zespołu. § 5. 1. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin Zespołu, uchwalony na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

2. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

3. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 6. 1. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, w szczególności:

1)   przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, właściwych w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;

2)   eksperci z zakresu zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu;

3)   przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji nauki i szkolnictwa wyższego, których obecność zostanie uznana za celową ze względu na zagadnienia omawiane w ramach prac Zespołu.

2. W celu wykonania określonego zadania, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu, osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu lub wyznaczonych przez członków Zespołu pracowników jednostek kierowanych przez członków Zespołu, właściwych ze względu na rodzaj zadania.

§ 7. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, właściwa w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych.

§ 8. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9. 1. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu, wraz z Programem, przewodniczący Zespołu przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Zespołu.

2. Sprawozdanie końcowe zawiera w szczególności:

1)   dane identyfikacyjne określające osobę sporządzającą i zatwierdzającą sprawozdanie, podstawę prawną utworzenia Zespołu oraz okres objęty sprawozdaniem;

2)   informację na temat treści podjętych przez Zespół uchwał, rodzaju wykonanych opracowań, ekspertyz, raportów i analiz;

3)   informację na temat utworzonych grup roboczych, ich składu i powierzonych im zadań oraz wyniku ich pracy;

4)   informację na temat udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym osób niebędących członkami Zespołu;

5)   określenie liczby, dat i tematyki posiedzeń Zespołu odbytych w okresie sprawozdawczym;

6)   inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.

§ 10. 1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

2. Prezes Rady Ministrów znosi Zespół po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów sprawozdania wraz z Programem, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.