ZARZĄDZENIE Nr 66 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

Na podstawie art. 1271 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (M. P. Nr 36, poz. 727) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu,

2) dwóch wiceprzewodniczących, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wskazanych odpowiednio przez:

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

3) członkowie:

a) w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani po jednym przedstawicielu przez:

— ministra właściwego do spraw finansów publicznych

— Ministra Sprawiedliwości,

— Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

— ministra właściwego do spraw zagranicznych,

— ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

— ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,

— ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) wskazani po jednym przedstawicielu przez:

— Szefa Służby Celnej,

— Komendanta Głównego Straży Granicznej,

— Komendanta Głównego Policji,

— Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

4) sekretarz — wskazany przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli Prokuratora Generalnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz inne osoby, w tym przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz przedstawicieli samorządnych zrzeszeń, których działalnością jest ochrona praw autorskich oraz praw pokrewnych. Zaproszone osoby uczestniczą w pracach Zespołu z głosem doradczym.

3. Członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby mogą wyznaczyć swojego zastępcę do uczestniczenia w konkretnym posiedzeniu Zespołu w przypadkach, gdy obecność członka Zespołu lub innej zaproszonej osoby nie jest możliwa. W takich przypadkach wymagane jest pełnomocnictwo.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu co najmniej dwa razy w roku.

2. Przewodniczący Zespołu na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu zwołuje posiedzenie w terminie podanym przez wnioskodawców.”;

3) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów, raz na rok, sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu oraz analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania.

§ 9. Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 iNr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 iNr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.