ZARZĄDZENIE Nr 64 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Rady Legislacyjnej.

2. Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

§ 2. 1. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Ministra-członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej „Szefem Kancelarii”.

§ 3. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.

§ 4. Szef Kancelarii może wyznaczyć swoich zastępców i określić ich zadania.

§ 5. Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów określając: skład osobowy, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.

§ 6. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 do załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji.

§ 7. 1. W Kancelarii działa Zespół Doradczo-Analityczny Prezesa Rady Ministrów – Gabinet Polityczny.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierującego Zespołem Doradczo-Analitycznym Prezesa Rady Ministrów – Gabinetem Politycznym – określa Prezes Rady Ministrów.

§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Doradczo-Analityczny Prezesa Rady Ministrów – Gabinet Polityczny;

2) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

3) Sekretariaty Wiceprezesów Rady Ministrów;

4) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

5) Sekretariat Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn;

6) Sekretariat Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

7) Sekretariat Rady Legislacyjnej;

8) Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców;

9) Centrum Informacyjne Rządu;

10) Departament Rady Ministrów;

11) Departament Ekonomiczno-Społeczny;

12) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

13) Departament Spraw Obronnych;

14) Departament Spraw Parlamentarnych i Samorządowych;

15) Departament Spraw Zagranicznych;

16) (uchylono);

17) Biuro Administracyjne;

18) Biuro Dyrektora Generalnego;

19) Biuro Finansowe;

20) Biuro Ochrony.

§ 9. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)1)  Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 449 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 18, Nr 34, poz. 455 i Nr 45, poz. 685).