ZARZĄDZENIE Nr 64 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 120) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziuka;

3) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

5) Centrum Informacyjne Rządu;

6) Departament Komitetu Rady Ministrów;

7) Departament Komunikacji Społecznej;

8) Departament Kontroli i Nadzoru;

9) Departament Prawny;

10) Departament Rady Ministrów;

11) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

12) Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego;

13) Departament Spraw Parlamentarnych;

14) Departament Spraw Zagranicznych;

15) Departament Spraw Programowych;

16) Biuro Administracyjne;

17) Biuro Budżetowo-Finansowe;

18) Biuro Dyrektora Generalnego;

19) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego;

20) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania;

21) Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.