ZARZĄDZENIE Nr 63 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

1)   opracowanie harmonogramu prac Zespołu;

2)   określenie interesów narodowych i celów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, dokonanie analizy i prognozy kształtowania się zewnętrznych i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego, sformułowanie głównych kierunków i sposobów działania państwa oraz przygotowań jego systemu bezpieczeństwa;

3)   opracowanie projektu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożenie go Radzie Ministrów.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)   przewodniczący — sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2)   wiceprzewodniczący:

a)   sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

b)   sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

3)   członkowie:

a) w randze dyrektorów komórek organizacyjnych wyznaczeni przez:

— Ministra Administracji i Cyfryzacji,

— Ministra Edukacji Narodowej,

— Ministra Finansów,

— Ministra Gospodarki,

— Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

— Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

— Ministra Obrony Narodowej,

— Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

— Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

— Ministra Rozwoju Regionalnego,

— Ministra Skarbu Państwa,

— Ministra Sportu i Turystyki,

— Ministra Sprawiedliwości,

— Ministra Spraw Wewnętrznych,

— Ministra Spraw Zagranicznych,

— Ministra Środowiska,

— Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

— Ministra Zdrowia,

—  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

—  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

—  Szefa Agencji Wywiadu,

b) wyznaczony przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa kierownik komórki organizacyjnej;

4) sekretarz Zespołu — wyznaczony przez przewodniczącego pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 4. Przewodniczący:

1)   zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2)   przewodniczy posiedzeniom;

3)   ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

4)   wskazuje wiceprzewodniczącego, który w razie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego zadania.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący zaprasza przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, inne osoby, w szczególności przedstawicieli Sejmu i Senatu, jak również innych instytucji państwowych, środowisk naukowych i eksperckich.

2. Przewodniczący może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

3. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych pracowników swoich urzędów.

4. Przewodniczący może zlecać wykonanie opracowań analiz, raportów lub ekspertyz.

5. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 6. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu oraz pracownikom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 oraz w § 5 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 7. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.

§ 8. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 9. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

2. Wydatki na obsługę, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

§ 10. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 11. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 listopada 2013 r.

§ 12. Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni po zakończeniu prac Zespołu.

§ 13. 1. Zespół tworzy się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 2.

2. Zespół rozwiązuje się po zatwierdzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 12.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.