ZARZĄDZENIE Nr 63 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M. P. Nr 27, poz. 448 i Nr 37, poz. 586) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legislacyjny,

2) Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego,

3) Departament Prawa Administracyjnego,

4) Biuro Prawne,

5) Biuro Administracyjne,

6) Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.