ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)   wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 1 gr, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2)   wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 gr, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3)   wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 5 gr, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 3 marca 2014 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do zarządzenia nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. (poz. 157)