ZARZĄDZENIE Nr 60 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754) w statucie Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Departament Operacyjno-Lotniczy;

3) Departament Techniki Lotniczej;

4) Departament Lotnisk;

5) Departament Prawno-Legislacyjny;

6) Departament Rynku Transportu Lotniczego;

7) Departament Żeglugi Powietrznej;

8) Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

9) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

10) Biuro Kadr i Szkolenia;

11) Biuro Spraw Obronnych;

12) Sekretariat Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej;

13) Stanowisko Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego;

14) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Lotów;

15) Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

16) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

17) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych;

18) Stanowisko do spraw Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych;

19) delegatury i ich jednostki terenowe określone w ust. 2.

2. Działają następujące delegatury Urzędu:

1) Centralna z siedzibą w Warszawie, z jednostką terenową w Łodzi – dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego;

2) Północna z siedzibą w Gdańsku, z jednostkami terenowymi w Olsztynie i Bydgoszczy – dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

3) Południowa z siedzibą w Krakowie, z jednostką terenową w Bielsku-Białej – dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego;

4) Zachodnia z siedzibą w Poznaniu, z jednostką terenową w Szczecinie-Goleniowie – dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

5) Południowo-Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu – dla województwa dolnośląskiego i opolskiego;

6) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie, z jednostkami terenowymi w Mielcu, Krośnie i Lublinie – dla województwa podkarpackiego i lubelskiego.

3. Pracami Sekretariatu Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, Stanowiska Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego i delegatur kierują odpowiednio: Przewodniczący Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego i naczelnicy delegatur.

4. Delegatury Urzędu, o których mowa w ust. 2, podlegają merytorycznie odpowiednim departamentom i biurom Urzędu.

5. Realizację zadań delegatur, o których mowa w ust. 2 pkt 2–6, w skali Urzędu, koordynuje delegatura, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu, przez Prezesa.

7. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Prezes.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Prezes, w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym, może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, zespoły zadaniowe do wykonywania zadań wykraczających poza zakres poszczególnych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Delegatury i jednostki terenowe Urzędu, zgodnie z ich właściwością oraz w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 6, wykonują, w imieniu Prezesa, następujące zadania:

1) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych i decyzji w zakresie lotnictwa cywilnego;

2) kontrolowanie bieżącej działalności lotniczej prowadzonej przez podmioty wykonujące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;

3) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych, w szczególności w czasie pokazów i imprez lotniczych organizowanych na obszarze działania danej delegatury;

4) sprawowanie nadzoru nad działalnością lotniskowych służb ruchu lotniczego;

5) wykonywanie bieżących czynności związanych z certyfikacją podmiotów prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego;

6) sprawdzanie zdatności sprzętu lotniczego do lotów, w szczególności przez bieżący nadzór nad projektowaniem, produkcją i naprawami sprzętu lotniczego;

7) sprawdzanie posiadanych uprawnień i kwalifikacji personelu lotniczego;

8) współpraca z organami, którym podlega lotnictwo państwowe, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczania i obsługi tego ruchu;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa cywilnego;

10) współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych oraz podejmowanie niezbędnych działań związanych z jej zaleceniami zapobiegawczymi;

11) realizacja przedsięwzięć w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa.

2. Delegatury i jednostki terenowe Urzędu wykonują także inne zadania wskazane przez Prezesa.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.