ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 26, poz. 294 i Nr 67, poz. 689) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) Departament Funduszy Europejskich;”,

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) Departament Matki i Dziecka;”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;”;

2) w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Departament Matki i Dziecka;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.