ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. Nr 8, poz. 150, Nr 15, poz. 248 i Nr 38, poz. 602 oraz z 2003 r. Nr 18, poz. 283 i Nr 59, poz. 929) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) Departament do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych,”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Departament Instytucji Płatniczej,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Departament Integracji Europejskiej,”,

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) Biuro Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych,”,

e) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) Biuro Komunikacji Społecznej,”;

2) w § 3 w pkt 2:

a) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Departament Instytucji Płatniczej,”,

b) lit. s otrzymuje brzmienie:

„s) Departament do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.