ZARZĄDZENIE NR 59 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się:

1)   Zespół do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO);

2)   Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia;

3)   Międzyresortowy Zespół do spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji;

4)   Międzyresortowy Zespół do spraw Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.