ZARZĄDZENIE Nr 59 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Spraw Zagranicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 28, poz. 456, z 2003 r. Nr 41, poz. 599 i Nr 59, poz. 930 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 289).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.