ZARZĄDZENIE Nr 58 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 75, poz. 1050, z późn. zm. 2) ) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego;

3) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna;

4) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

5) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

6) Centrum Informacyjne Rządu;

7) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8) Departament Budżetu Zadaniowego;

9) Departament Komitetu Rady Ministrów;

10) Departament Kontroli i Nadzoru;

11) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych;

12) Departament Prawny;

13) Departament Państwowego Zasobu Kadrowego;

14) Departament Spraw Parlamentarnych;

15) Departament do Spraw Polonijnych i Przemian Demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej;

16) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

17) Departament Służby Cywilnej;

18) Departament Rady Ministrów;

19) Departament Spraw Zagranicznych;

20) Biuro Budżetowo-Finansowe;

21) Biuro Administracyjne;

22) Biuro Dyrektora Generalnego;

23) Biuro Ochrony.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2006 r. Nr 25, poz. 280, Nr 57, poz. 607 i Nr 75, poz. 755 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 135.