ZARZĄDZENIE Nr 54 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Kolejnictwa, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji działań programowych i legislacyjnych skierowanych na łagodzenie wpływu niekorzystnych tendencji w gospodarce na sytuację podmiotów działających w sektorze transportu kolejowego;

2) monitorowanie płatności z funduszy publicznych środków finansowych kierowanych na potrzeby transportu kolejowego;

3) dokonywanie okresowych ocen przyjętych zmian prawnych dla sektora transportu kolejowego;

4) przedstawianie z własnej inicjatywy lub na wniosek organów administracji publicznej Prezesowi Rady Ministrów stanowiska w sprawach związanych z sytuacją w sektorze transportu kolejowego.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Minister — Członek Rady Ministrów Michał Boni;

2) wiceprzewodniczący — podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wykonujący zadania w zakresie kolejnictwa;

3) członkowie, w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, wyznaczeni przez:

a) Ministra Finansów,

b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

c) Ministra Rozwoju Regionalnego,

d) Ministra Skarbu Państwa;

4) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

6) sekretarz Zespołu — przedstawiciel Ministra Infrastruktury.

§ 4. 1. Do uczestniczenia w pracach Zespołu na prawach członka przewodniczący może zaprosić:

1) Prezesa Zarządu „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna;

2) Prezesa Zarządu „PKP Polskie Linie Kolejowe” Spółka Akcyjna.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

4) ustala harmonogram prac Zespołu, w szczególności terminy i programy kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

5) po uzyskaniu akceptacji Zespołu może powoływać grupy robocze dla zbadania i opracowania ocen określonych problemów sektora transportu kolejowego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzenia Zespołu zwołuje oraz przewodniczy im wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.

§ 6. 1. Zespół działa na podstawie niniejszego zarządzenia oraz przyjętego przez siebie regulaminu.

2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 7. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 8. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

§ 9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.