ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” — denar Bolesława III Krzywoustego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii „Historia Monety Polskiej” — denar Bolesława III Krzywoustego, określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 3 marca 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.