ZARZĄDZENIE Nr 51 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół pod nazwą „Komisja do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego”, zwany dalej „Komisją”.

2. Komisja działa jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zadań Komisji należy upowszechnianie, w celu wprowadzenia do polskiego systemu, norm międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności przez:

1) dokonywanie przeglądu i analizy umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa humanitarnego oraz formułowanie opinii w tym zakresie;

2) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów okresowych opinii na temat działań legislacyjnych, organizacyjnych i edukacyjnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia wykonania zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego;

3) formułowanie propozycji związanych z przygotowaniem aktów prawnych mających na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa norm międzynarodowego prawa humanitarnego;

4) utrzymywanie kontaktów i wymianę informacji na bieżąco z innymi Komitetami i Komisjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności z Komisją do Spraw Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działającą przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża;

5) analizowanie informacji o przygotowywanych aktach prawnych, programach rządowych i innych dokumentach dotyczących problematyki międzynarodowego prawa humanitarnego;

6) opracowywanie projektów programów szkoleniowych z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego;

7) opiniowanie, na wniosek właściwego ministra, stanowiska Polski na konferencje międzynarodowe oraz na temat realizacji zobowiązań podjętych na tych konferencjach;

8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się problematyką międzynarodowego prawa humanitarnego za granicą.

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) wiceprzewodniczący – przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) członkowie — przedstawiciele ministrów właściwych do spraw administracji publicznej, finansów publicznych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, szkolnictwa wyższego, zdrowia oraz Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości — nie więcej niż trzech przedstawicieli każdego ministra;

4) sekretarz – osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji.

2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

§ 4. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w zespołach problemowych.

2. Posiedzenia plenarne zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.

3. Zespoły problemowe powołuje przewodniczący w celu opracowania określonego zagadnienia.

§ 5. 1. Do zadań przewodniczącego należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;

2) ustalenie harmonogramu prac Komisji, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Komisji przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez członków Komisji;

3) ustalanie składu i przedmiotu działania zespołów problemowych;

4) powoływanie przewodniczących i wiceprzewodniczących zespołów problemowych;

5) zapraszanie do udziału w pracach Komisji ekspertów oraz innych osób niebędących jej członkami;

6) zlecanie wykonania opinii, ekspertyz i tłumaczeń na potrzeby związane z realizacją zadań Komisji, o których mowa w § 2.

2. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1 wiceprzewodniczącemu.

§ 6. 1. Do zadań przewodniczących zespołów problemowych należy:

1) przewodniczenie posiedzeniom zespołów problemowych;

2) ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolejnych posiedzeń zespołów problemowych.

2. Przewodniczący zespołu problemowego może powierzać wykonywanie zadań wynikających z ust. 1 wiceprzewodniczącemu zespołu problemowego.

§ 7. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz między posiedzeniami Komisji.

3. Z posiedzeń Komisji i zespołów problemowych sporządza się protokoły podpisywane przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza.

§ 8. 1. Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

2. Spotkania Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji.

§ 9. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji, uchwalony przez Komisję na wniosek przewodniczącego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.