ZARZĄDZENIE Nr 50 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Gospodarki i Pracy nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (poz. 374)

STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY