ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M.P. Nr 16, poz. 197).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 lutego 2012 r.