ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Edukacji Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M.P. Nr 22, poz. 290, z 2010 r. Nr 99, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 80).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.