ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M. P. Nr 27, poz. 448, z późn. zm. 2) ) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Prawa Administracyjnego;

2) Departament Prawa Gospodarczego;

3) Departament Prawa Społecznego;

4) Departament Prawa Środowiska i Infrastruktury;

5) Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;

6) Departament Prawny i Orzecznictwa;

7) Biuro Administracyjne;

8) Biuro Finansowe.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 37, poz. 586, z 2004 r. Nr 31, poz. 547, z 2006 r. Nr 6, poz. 100 oraz z 2008 r. Nr 35, poz. 322.