ZARZĄDZENIE Nr 49 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych pod względem ich zgodności z przepisami Unii Europejskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

2) członkowie — dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów departamentów, wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

b) ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) ministra właściwego do spraw środowiska,

d) ministra właściwego do spraw transportu,

e) ministra właściwego do spraw nauki,

f) Ministra Obrony Narodowej,

g) sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie analizy przepisów dyrektywy 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. Urz. WE L 123 z 17.05.2003, str. 42—46, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 188) i przepisów ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934, z późn. zm. 1) ) oraz przygotowanie opinii, czy wdrożenie dyrektywy wymagać będzie przygotowania nowych regulacji prawnych;

2) przygotowanie, w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów propozycji działań wynikających z ustaleń przyjętych przez Zespół.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności — wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo zastępujący przewodniczącego członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, z głosem doradczym.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji jego zadań.

5. Uchwały Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 5. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 3, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 6. Obsługę Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683.