ZARZĄDZENIE Nr 44 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M. P. Nr 42, poz. 630 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 99) w załączniku w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 9 skreśla się wyrazy „i Integracji Europejskiej";

2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich;".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.