ZARZĄDZENIE Nr 43 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie art. 176a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję kwalifikacyjną w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1)   przewodniczący — dr Henryk Nowicki;

2)   członkowie:

a)   prof dr hab. Andrzej Borowicz,

b)   dr Andrzej Kisielewicz,

c)   prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,

d)   dr Aleksandra Sołtysińska,

e)   dr hab. Przemysław Szustakiewicz,

f)   Agata Zając.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951,1101,1271 i 1529.