ZARZĄDZENIE Nr 40 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M. P. Nr 11, poz. 199 i Nr 50, poz. 725) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń,”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.”,

b) w ust. 2 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Biuro Skarg, Wniosków i Lustracji.”;

2) w § 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Departament Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń,”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.