ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Kolejnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.