ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M. P. Nr 26, poz. 433) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców, dyrektora administracyjnego wywiadu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Biuro Studiów i Prognoz,”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Samodzielny Wydział Prawny.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.