ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 26, poz. 434 i Nr 47, poz. 692 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 655).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. (poz. 272)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI