ZARZĄDZENIE Nr 34 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056, z późn. zm. 2) ) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministra — Członka Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej oraz Szefa Służby Cywilnej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2008 r. Nr 11, poz. 120, Nr 42, poz. 379 i Nr 83, poz. 737 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 137 i Nr 16, poz. 198.